Download as iCal file

הניידות של האחוזון העליון בישראל בין השנים 1995-2013

By סתיו פדרמן
Location חדר 7052, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה
Academic Program: Please choose
 
Sunday 17 March 2019, 12:00 - 13:00

בעשורים האחרונים אנו עדים לעליה משמעותית באי השוויון במדינות המפותחות. ברבות מהמדינות האלו העלייה באי השוויון מלווה בעלייה בחלקו של האחוזון העליון מסך ההכנסות ובניידות נמוכה בקרב אחוזון זה. תופעות אלו עוררו אי-שקט חברתי הבא לידי ביטוי במחאות חברתיות רחבות היקף ברחבי העולם,  ועניין הולך וגובר בקרב חוקרים מתחומים שונים בנושא אי השוויון, האחוזון העליון וניידות כלכלית. הגם שהמחקר האמפירי בנושאים אלו התרחב במהלך העשור האחרון ברחבי העולם, בישראל המחקר נשאר מצומצם למדי. במחקר זה אני חוקרת את מידת הניידות התוך דורית של קבוצת מקבלי השכר הגבוה ביותר בישראל בין השנים 1999-2013 תוך שימוש בשלושה מדדים מרכזיים לניידות תוך דורית המקובלים בספרות. אני מראה שקבוצת מקבלי השכר הגבוה ביותר התאפיינה בשנים אלו בניידות נמוכה בהשוואה לקבוצות בעלות הכנסות נמוכות יותר.