(ME) תואר מתקדם ללא תזה לפי מגמות

א.      תיאור התכנית

תוכנית זו מיועדת לאפשר לבעלי תואר ראשון במקצועות הנדסיים ומדעיים להתעמק בהנדסת תעשייה וניהול עם דגש הנדסי יישומי וכן לעודד בוגרי הנדסת תעשייה וניהול להמשיך או לחזור ללימודיהם. התואר המוענק במסגרת תכנית זו הוא מגיסטר להנדסה (Master of Engineering) בהנדסת תעשייה וניהול. סטודנטים יכולים לבחור את התואר כמו שהוא או עם התמחות מתוך רשימת ההתמחויות; אבטחת איכות ואמינות, שווקים אלקטרוניים: כלכלה וחישוב, תפעול מערכות, כלכלה התנהגותית.

ב.      תנאי קבלה

התוכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון מן הטכניון או מוסד אקדמי מוכר אחר בעל תוכנית לימודי הסמכה מקבילה בתחומים הנדסיים/מדעיים. ההחלטה על קבלה לתכנית תעשה לגבי כל מועמד על פי הישגיו והרקע הלימודי והמקצועי שלו. במקרים מסוימים יתקיימו ראיונות קבלה. ככלל לא יתקבלו סטודנטים שממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא פחות מ-83. במקרים חריגים תשקול הועדה קבלת סטודנטים בממוצע נמוך מ-83.

ג.       לימודי השלמה

סטודנט שהתקבל לתוכנית ולא למד את מקצועות ההשלמה (או מקצועות שקולים) המפורטים בטבלה שלהלן יחויב ללמוד מקצועות אלו או מקצועות שקולים להם. על הסטודנט אשר חויב בהשלמות (סטודנט במעמד משלים) להשיג בכל אחד ממקצועות ההשלמה ציון של 78[1] לפחות וממוצע של 80 לפחות כתנאי למעבר למעמד של סטודנט מן המניין. סטודנטים בוגרי תואר ראשון תלת-שנתי יחויבו ללמוד מקצועות השלמה על פי תקנות ביה"ס לתארים מתקדמים עד להשלמה של 20 נקודות של לימודי הסמכה. דרישות השלמה נוספות תתכנה בהתאם לרקע האקדמי של כל מועמד. אם לא למד הסטודנט את מקצועות ההשלמה המפורטים להלן או חלק מהם, יוכל ללמוד אותם כחלק מ-20 הנקודות לעיל.

מקצועות ההשלמה:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
094139 ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות 3.5
094313 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים 3.5
094314 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 3.5
094344[2] מתמטיקה דיסקרטית ת' 3.0
094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5
095605 מבוא לפסיכולוגיה 2.5

[1] אם הסטודנט למד את ההשלמות בתואר ראשון וקיבל פחות מהמינימום הנדרש, יתכן שיידרש ללמוד את המקצוע שוב.

[2] אם דרוש ללמוד את הקורס מתמטיקה דיסקרטית 094344, צריך ללמוד ולעבור אותו בסמסטר הראשון בלימודים. במקרה שהדרישה תהא רק לקורס מתמטיקה דיסקרטית 094344 אזי הציון הנדרש הוא 78. הכלל הזה הוא דומה לכל ההתמחויות.