פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה קוגנטיבית, ושיווק התנהגותי בטכניון

תואר שני (M.Sc.) במדעי ההתנהגות והניהול

המסלולים המוצעים: 

  1. פסיכולוגיה ארגונית
  2. פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש
  3. שיווק התנהגותי
  4. מגיסטר במדעים (Master of Science)

 להורדת קובץ התכנית

מצגת על התכנית

טלפון לבירורים : 8294403 – 04

רכזת לימודים לתארים מתקדמים : גב' זיוה אגסי gradsec@ie.technion.ac.il

ראש השטח: פרופ"ח רקפת אקרמן ackerman@ie.technion.ac.il

התכנית במדעי ההתנהגות והניהול בטכניון מאפשרת לסטודנטים לפתח כישורי מחקר בסביבה רב-תחומית, במקביל להכשרה יישומית, תוך שימוש בשיטות עבודה המשלבות את חזית הטכנולוגיה. התוכנית בנויה כמו תכניות לתארים מתקדמיים באוניברסיטאות מובילות בארה"ב: מתקבלים רק סטודנטים מצטיינים, רוב המתקבלים מקבלים מלגה (3/4 שכר לימוד ודמי קיום) ונדרשים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים.

התוכנית מתאימה במיוחד למי ששוקלים קריירה אקדמית. אחוז הבוגרים שפיתחו קריירה אקדמית גבוה מ 25% ודומה לסיכויי ההצלחה באוניברסיטאות המובילות בעולם.

שילוב החשיבה המחקרית והידע היישומי המוענק בתוכניות הוביל בוגרים רבים לקריירות מצליחות. דוגמאות של בוגרים שלנו ותחומי עיסוקם, ניתן לראות באתר.

א.           מסלולי לימוד לתואר שני

בתוכנית במדעי ההתנהגות והניהול בטכניון ארבעה מסלולים:

  • פסיכולוגיה ארגונית – המסלול מקנה התמחות במחקר ובפרקטיקה בפסיכולוגיה ארגונית. לבוגרים מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה ארגונית". מתקבלים רק בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה[1].
  • פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש - המסלול מקנה התמחות במחקר וביישום של פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש. לבוגרים מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש". מתקבלים רק בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה‏1.
  • שיווק התנהגותי - המסלול מקנה התמחות במחקר וביישום בתחום השיווק תוך דגש על התנהגות צרכנים. לבוגרים מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: שיווק". מתקבלים בוגרי תארים ראשונים מגוונים.
  • מגיסטר במדעים (Master of Science) – מסלול המאפשרת לבוגרי תארים ראשונים מגוונים, כולל בוגרי הטכניון, ללמוד במסלולים להתנהגות ארגונית, הנדסת גורמי אנוש, שיווק התנהגותי ותוכנית אישית.

כחלק ממסמכי ההרשמה, בהצהרת הכוונות, יכתוב המועמד באיזה מהמסלולים הוא מעונין. לבוגרי המסלול מוענק התואר "מגיסטר למדעים". לתעודת סיום התואר יצורף מכתב מדיקן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, המצהיר על המסלול שבו התמחה הסטודנט.

מעבר בין מסלולים: יש אפשרות מעבר בין מסלולים בכפוף לרקע האקדמי של הסטודנט, להשלמת הקורסים הרלוונטיים, ולאישורם של המנחה וראש השטח. בכל מעבר יש להגיש בקשה רשמית באמצעות טופס בקשה למעבר מסלול לימודים/פקולטה על פי ההוראות המופיעות על גבי הטופס. מעברים מתבצעים בתחילת סמסטר.

ב.            תנאי קבלה והרשמה

למסלולי הלימוד לפסיכולוגיה ארגונית וקוגנטיבית מתקבלים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה. עקב הביקוש ממוצע המתקבלים בשנים האחרונות היה מעל 90 עם ציון גבוה במבחן המתאם הארצי בפסיכולוגיה (או ב GRE). סטודנטים מצטיינים יכולים להתקבל גם ללא השתתפות במבחן המתאם. בנוסף, הועדה מתחשבת במידע נוסף כמו ניסיון במחקר ותכנות.

למסלולי שיווק התנהגותי וMaster of Science מתקבלים בוגרי פסיכולוגיה וגם בוגרי כל תואר ראשון אחר. ציון הקבלה נקבע בהתאם למקובל בתחום הלימודים של המועמד. קורסי השלמה מפורטים למטה. בקורסים מסוימים נדרשת עבודת השלמה עם תחילת הקורס.

הרשמה לכל המסלולים נעשית באמצעות ערכת הרשמה שנמצאת באתר ביה"ס לתארים מתקדמים. יש לצרף לטפסי ההרשמה קורות חיים, הצהרת כוונות, המלצות ותוצאות מבחן מתא"ם (למסלולים הרלוונטיים). במסמך הצהרת הכוונות יכתוב המועמד באיזה ממסלולי הלימוד הוא מעונין ללמוד. תהליך המיון כולל ראיונות אישיים לפי שיקול ועדת הקבלה. במקביל להגשת הטפסים לטכניון, על הנרשמים למסלולים בפסיכולוגיה ארגונית וקוגנטיבית להירשם גם באתר המשותף לכל התוכניות לפסיכולוגיה בארץ. יש לפעול על פי לוח הזמנים המופיע באתר.

קורסי השלמה לבעלי תואר ראשון אחר מפסיכולוגיה

התואר השני שניתן בתוכנית הינו תואר במדעי ההתנהגות והניהול. רוב הסטדונטים בתוכנית בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, או תוכניות מקבילות. עבור מועמדים בעלי תואר ראשון שאיננו כולל הכשרה בפסיכולוגיה, תשקל תקופת השלמות שתוכנה יקבע על ידי ועדת הקבלה עבור כל מועמד באופן אישי. מטרתם להעניק למועמד/ת ידע בסיסי שיאפשר לו/לה להצליח בקורסים של תואר שני. דוגמאות לתחומים שבהם אנחנו נותנים קורסי השלמה: שיטות מחקר במדעי החברה, מושגי יסוד בפסיכולוגיה, סטטיסטיקה למדעי החברה, תכנות בסיסי, וקורס המכוון לתחום הענין של המועמד. הועדה תקבע תנאי מינימום שאם המועמד יעמוד בהם מובטח לו שיתקבל בשנת הלימודים הבאה.

 ג.             דרישות הלימוד

הלימודים לתואר כוללים עבודת תיזה מחקרית וקורסים בהיקף של 30 נקודות לפחות עבור בוגרי תארים ראשונים תלת-שנתיים ו-27 נקודות לפחות עבור בוגרי תארים ראשונים ארבע-שנתיים. תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, כמפורט בהמשך, וקורסי בחירה. הרכב הקורסים הסמסטריאלי יקבע על ידי כל סטודנט באופן אישי בתיאום עם המנחה בהתאם לרקע ולתחומי העניין. בעת הקבלה, לפקולטה תהיה הזכות לקבוע דרישות לימודיות נוספות מעבר לאלה שנקבעו על-ידי ביה"ס לתארים מתקדמים. סטודנט בעל ידע קודם המקביל לאחד מקורסי החובה יכול לקבל פטור, ולהשלים את הנקודות בקורס חלופי.

ד.            עבודת תיזה

תלמידי התוכנית לומדים מכל חברי הסגל בתוכנית. עבודת המחקר של כל תלמיד תונחה על ידי אחד או יותר מחברי הסגל בפקולטה, בתנאי שחבר הסגל פנוי, מעוניין ומסכים להנחיה. מידע עדכני על כל חברי הסגל ניתן למצוא באתר ובאתרי הבית של חברי הסגל. רשימת חברי הסגל מופיעה בתחתית מסמך זה.

הוראות לגבי הגשת עבודת התיזה, והוראות כלליות ללימודים מתקדמים בטכניון מופיעות באתר ביה"ס לתארים מתקדמים. חובתו של כל סטודנט למצוא מנחה מקרב חברי הסגל לעבודת התיזה. ניתן לעבוד על מחקר התיזה עם מנחים ממסלולים שונים. במסלולים לפסיכולוגיה אחד המנחים צריך להיות בעל הכשרה בתחום זה.

בכל המסלולים יש אפשרות לעבודה המשלבת חוקרים בתוכניות שלנו וחוקרים מתחומים אחרים בפקולטה, כגון, מדעי הנתונים, כלכלה, הנדסה, ויזמות, או מחוץ לפקולטה.

תוך 11 חודש מתחילת הלימודים יש להגיש הצעה לתיזה למזכירות הפקולטה ולשלוח אותה באופן אלקטרוני לכל חברי הסגל בשטח, ולקבל את אישורו של בית הספר לתארים מתקדמים תוך שנה מתחילת הלימודים, או לפי התאריך שמופיע במכתב הקבלה. לקראת סיום עבודת המחקר יש להציגה באנגלית בסמינר שטח ולדאוג לפרסום הודעה על הסמינר לפי כללי הטכניון בתיאום עם מרכז/ת הסמינר. לאחר ההצגה, עבודת התיזה תוגש בכתב לפי כללי בית הספר ללימודי מוסמכים, והסטודנט יבחן בעל פה על העבודה על ידי ועדת בוחנים אותה יגדיר המנחה.

אפשרות מעבר לתואר שלישי

ניתן לעבור מלימודי תואר שני ללימודי תואר שלישי (מסלול ישיר לדוקטורט) ללא השלמת תיזה לתואר שני במידה שהמנחה ממליץ על כך וההישגים המחקריים של הסטודנט מצדיקים זאת (למשל, כתיבה של מאמר מדעי ברמה גבוהה). בנוסף לכל האמור במסמך זה, יש לפעול לפי התקנות והנהלים של ביה"ס לתארים מתקדמים, כפי שהם מפורטים בידיעון למועמד ובאתר ביה"ס.

ה.           מלגות

סטודנטים בעלי הישגים לימודיים טובים (כולל סטודנטים חדשים) רשאים לבקש מלגה מביה"ס לתארים מתקדמים של הטכניון. סטודנט המקבל מלגה חייב להקדיש את זמנו לעבודת מחקר עם אחד מחברי הסגל ולהיות נוכח בטכניון. קבלת מלגה מגבילה את הזכות לעבוד במקום אחר. בנפרד מהמלגות, תלמידים בעלי רמת הישגים טובה בלימודים יכולים להגיש מועמדות למשרת תרגול.

א.           חובות נוספים
  1. באחריות התלמידים להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית הפקולטית לסטודנטים במדעי ההתנהגות – ie_behav. הודעות הנשלחות לרשימה אלקטרונית זו מחייבות את התלמידים.
  2. הוראות לגבי הגשת עבודת התיזה, והוראות כלליות ללימודים מתקדמים בטכניון מופיעות באתר ביה"ס לתארים מתקדמים.
ב.            חברי הסגל

כל חברי הסגל בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול יכולים להנחות סטודנטים בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול. חברי הסגל השייכים לשטח מדעי ההתנהגות והניהול הם:

חברי סגל אמריטוס, אשר פרשו לפנסיה, ומעונינים להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים:

[1] או אחרים, כגון מדעי ההתנהגות, המוכרים על ידי הסתדרות הפסיכולוגים

לקבלת מידע נוסף על התכנית

שם(*)
Please let us know your name.

דוא"ל(*)
Please let us know your email address.

טלפון(*)

תכנית לימוד
Invalid Input

האם תרצה/י לקבל הודעה על ימים פתוחים
Invalid Input

במסגרת הימים הפתוחים מתקיימות הרצאות ומוצגות תכניות הלימוד לתואר שני ודוקטורט.

הודעה
Please let us know your message.

שלח