ME in Data and Information Engineering – Curriculum

דרישות הלימוד

להשלמת התואר יש ללמוד 33 נקודות מתארים מתקדמים, כולל קורסי ליבה בתחומים של סטטיסטיקה, חקר ביצועים, למידת מכונה, אלגוריתמים, תורת המשחקים, ותכנות במערכות נתוני עתק (big data) קורסי בחירה ופרויקט גמר בהיקף של 7 נקודות. מועמדים בעלי תואר תלת-שנתי יידרשו ב-20 נקודות השלמה מעבר ל-40 הנקודות לתואר.

·      לימודי השלמה

בעת הדיון על הקבלה, תיקבע במידת הצורך רשימת קורסי השלמה. על הסטודנט אשר חויב בהשלמות (סטודנט במעמד משלים) להשיג בכל אחד ממקצועות ההשלמה ציון של 78 לפחות וממוצע של 80 לפחות כתנאי למעבר למעמד של סטודנט מן המניין.

·      קורסי ליבה, קורסי חובה וקורסי בחירה (בהיקף 33 נקודות):

אוסף הקורסים המוגדר לתוכנית משקף את תחומי החקר הרלוונטיים לתחום כמו גם קורסים ליצירת הבסיס המשותף לעבודה עם נתונים ומיצוי ידע מהם. בתוכנית הלימודים מושם דגש על קורסים מתחומי הליבה של סטטיסטיקה והסתברות, למידת מכונה, אופטימיזציה, תורת המשחקים ואלגוריתמיקה על הסטודנט לבחור מקצוע אחד מכל אחת מהרשימות. בנוסף על הסטודנט לבחור שני מקצועות מרשימת קורסי נתונים. מומלץ לבחור קורסים נוספים מהרשימות כקורסי בחירה על פי המפורט בהמשך.

רשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096401 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 2.5
096425 סדרות עתיות וחיזוי 2.5
096450 השוואות מרובות 2.5
097449 סטטיסטיקה אי פרמטרית 2.5
098413 תהליכים סטוכסטיים 3.5
098414 תיאוריה סטטיסטית   3
097470 מודלים סמי-פרמטרים 2

רשימת קורסי למידת מכונה:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
097200 למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה 3
097209 למידה חישובית ואופטימיזציה מקוונת 3.5
097225 שיטות פרטורבציה בלמידת מכונה 2.5
097400 מבוא להסקה סיבתית 2.5

  רשימת קורסי אופטימיזציה:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים  3.5
098311 אופטימיזציה 1 3.5
098312 אופטימיזציה 2 3
096336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה 2
096335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות 3.5

  רשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096208 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות 3.5
096265 אלגוריתמים בלוגיקה 3
096326 אלגוריתמים בתזמון 3.5
096572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים 2
096573 תורת המכרזים 2.5
097211 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות 3.5
097280 אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות 3
097329 אלגוריתמים הסתברותיים   2.5
097245 תכנון מנגנונים למדעי הנתונים 2
096578 בחירה חברתית והחלטות משותפות  2.5
097246 מודלי חישוב חברתי 2
096212 מודלים גרפיים הסתברותיים 2

  רשימת קורסי נתונים:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096211 מודלים למסחר אלקטרוני 3.5
096223 ניהול מידע מבוזר 3
096231 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם   3
096262 אחזור מידע 3.5
096324 הנדסת מערכות שירות 3.5
096586 אקונומטריקה   3.5
097135 מחקר רב תחומי במערכות שירות 3.5
097215 עיבוד שפה טבעית 3.5
097248 למידת מכונה ברפואה 3

קורסי הבחירה (השלמה ל 33 נקודות) ייבחרו מתוך הרשימות לעיל כמו גם מרשימת הקורסים הבאה: רשימת קורסי בחירה נוספים:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096232 אתיקה של נתונים 2
096250 מערכות מידע מבוזרות 3.5
096290 נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע 2.5
096578 בחירה חברתית: תיאוריה ויישומים 2.5
096581 נושאים נבחרים בכלכלה 2.5
096625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה 3
098425 סמינר בסדרות עתיות   2
098436 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית   3
098581 אקונומטריקה למתקדמים   3.5

·      פרויקט חובה אישי (בהיקף 7 נקודות):

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
098290 פרויקט מתקדם בהנדסת נתונים ומידע 7.0

הפרויקט הינו אישי. לפני רישום לקורס 098290 יגיש הסטודנט לאישור מרכז התכנית הצעה קצרה הכוללת נושא, שם המנחה, ותקציר על גבי הטופס המתאים. בסיום הפרויקט יגיש הסטודנט למנחה את העבודה בכתב, ומנחה הפרויקט יעביר את הציון.

·      תקנות נוספות

  • סטודנט בתוכנית יהיה רשאי לבקש בכל עת במהלך לימודיו לעבור למסלול מחקר עם תזה באחד מתחומי המחקר בפקולטה בכפוף לאישור ועדת תארים מתקדמים בפקולטה ודיקן בית הספר לתארים מתקדמים.
  • סטודנט שסיים את לימודיו בציונים גבוהים וירצה להמשיך בלימודי דוקטורט יידרש להשלים תזה במסגרת מחקר גישוש (לימודים לא לתואר) ולעמוד בכל נהלי בית הספר לתארים מתקדמים.

 

Scroll Top